Obchodné podmienky

Ako si objednať prepravu

Prepravu si môžete na našej internetovej stránke na tomot odkaze http://preprava-express.sk/objednavka-express-prepravy

Objednávku je možné realizovať kedykoľvek bez nejakých termínov, pri objednaní prepravy do 12.00 hod. je vyzdvihnutie hneď v nasledujúci pracovný deň ,prípadne že to okolnosti nedovoľujú alebo Vás kuriér nezastihne na adrese je automatický vyzdvihnutie balíka v ďalší pracovný deň.

Balenie a zodpovednosť za balenie tovaru

Dbajte na dôkladne zabalenie prepravovaného tovaru ,najpoužívanejšie obaly pri preprave sú kartónové krabice ,kufre alebo cestovné tašky.

Vaše balíky sa prepravujú spoločne s ďalšími, do tašiek alebo kufrov nebaľte sklo, tekutiny a ďalší krehký tovar, na to použite hrubostenné krabice a tovar zabezpečte proti tlaku bublinkovou fóliou, polystyrénom a pod.

Prepravný obal musí byť vyplnený až po okraj aby nedochádzalo k poškodeniu obalu a následnému poškodeniu alebo strate tovaru , za správnosť balenia zodpovedá odosielateľ nie prepravca.

Označenie balíkov je v kompetencii kuriéra, ktorý už má vytlačené prepravné štítky podľa počtu Vami objednaných balíkov. Kuriér nemôže prebrať viac balíkov ako bolo objednané.

Platba

Za prepravu balíkov je potrebné platbu uhradiť hneď pri objednávke, nie je možná platba v hotovosti, platba v hotovosti je možná len na pobočke na Partizánskej ulici 45 v Bardejove.

Prepravné je možné uhradiť viacerými spôsobmi, online platba kartou alebo prevodom na účet, paypal a prípadne aj vkladom na účet ČSOB banky na číslo účtu 4020469437/7500 – IBAN SK59 7500 0000 0040 2046 9437 - SWIFT: CEKOSKBX

Poplatok za spôsob platby online kartou /3%/ paypal /3%/ vkladom na účet /0,80 eur/ prevodom na účet je bez poplatku.

Vyzdvihnutie balíkov

Vyzdvihnutie balíkov na Slovensku je na druhý deň pri objednaní prepravy do 12.00, v zahraničí to vo väčšine prípadov trvá dva dni, túto prepravu pre nás zabezpečuje partnerska spoločnosť Direct Parcel Distribution SK,s.r.o.

Vyzdvihnutie balíkov je v pracovných dňoch v časoch od 08.00-18.00, v období sviatkov keď je zvýšení dopyt po kuriérskych službách alebo vo výnimočných prípadoch sa môže doba vyzdvihnutia predlžiť.

Pri vyzdvihnutí balíkov kuriér nie je povinný upozorniť odosielateľa kedy dôjde po balík, v prípade že odosielateľa nezastihne na adrese nechá odkaz, alebo Vás skontaktuje telefonický a dohodnete sa na ďalšom termíne.

Prepravu zo zahraničia na Slovensko odporúčame realizovať z firemných adries, hotelov či reštaurácii, kuriéri DPD napr. v Anglicku vôbec nemôže používať telefón, to je hlavný dôvod, že nepreferujeme domáce adresy, pretože v tomto prípade musíte čakať celý deň na kuriéra a môže sa stať , že príde až na druhý deň. Prípadne zvoliť adresu kde sa v časoch od 08.00 – 18.00 nachádzajú osoby, ktoré môžu balík odovzdať.

Doručenie balíkov

Doručovanie na Slovensku je v nasledujúci deň od podania balíka kuriérovi alebo v našej pobočke do 16.00.

Doručovanie balíkov v zahraničí je od 2-7 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch ako sú sviatky alebo nepredvídane udalosti sa môže doba predlžiť na 9 dni.

Doručenie balíka je avizovane sms správou iba na Slovensku v deň doručenia, v cene prepravy sú tri doručenia zdarma ale je možné balík presmerovať aj na inú adresu alebo v iný deň po dohode s kuriérom alebo na čísle, s ktorého Vám príde sms správa o doručení balíka.

Pred podpisom o doručení je potrebné skontrolovať obal a v prípade, že je obal viditeľne poškodení hneď si skontrolujte obsah balíka , ak je tovar poškodení je povinný kuriér na mieste spísať škodový zápis.

Storno objednávky a vrátenie platby

Stornovať objednávku môžete kedykoľvek ,pokiaľ ešte nebola začatá preprava, avšak za túto službu si účtujeme poplatok vo výške 3% z ceny prepravy, táto suma Vám bude poukázaná na Vami zvolený účet ponížená o poplatok, prepravné Vám bude vrátene do 5 dní od stornovania objednávky. V prípade, že vrátenie peňazí bude potrebné uskutočniť do iných ako slovenských bánk resp. zahraničných a budú si tieto banky účtovať nejaké poplatky nad rámec poplatku 3%, bude tento poplatok uhrádzať objednávateľ prepravy /príjemca peňazí/.

Aký veľký balík môžem odoslať

Prepravovaný balík musí spĺňať tieto parametre:

Dĺžka najdlhšej strany: maximálne 175 cm

Celkové rozmery balíka: maximálne 300 cm obvodovej dĺžky (najdlhšia strana + obvod balíka)

Hmotnosť pri vnútroštátnej preprave: maximálne 50 kg

Hmotnosť pri medzinárodnej preprave: maximálne 30 kg

Obvodová dĺžka

Kalkulačka obvodových rozmerov vám pomôže zistiť, či váš balík spĺňa limit pre obvodovú dĺžku, a hneď prepočíta cenu za prepravu

Tovar vylúčený z prepravy

Tovary alebo predmety, ktoré nie sú chránene alebo zabalené , zodpovedajúcim ich hmotnosti, tvaru, charakteru a hlavne krehkosti.

Tovary, ktoré sú zjavne poškodené

Rýchlo sa kaziace potraviny, tovar krehký ktorý je ľahko poškoditeľný a je potrebné špeciálne zaobchádzanie a tovary podliehajúce zmenám teploty

Drahé kamene a kovy, kreditné karty, doklady a písomnosti, ceniny a cenné papiere, živé zvieratá, starožitnosti a umelecké predmety, zbrane a výbušniny, omamné a psychotropné látky, cigarety a alkohol, horľaviny a tovary podliehajúce ADR-Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných látok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každej Zasielateľskej zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok a vzťahuje sa na všetky prepravné služby vykonané spoločnosťou KAMJOX,s.r.o.

Príkazca prehlasuje, že sa pred uzatvorením Zasielateľskej zmluvy zoznámil s obsahom tohto Reklamačného poriadku.

Reklamácia, náhrada škody a zápis o škode

Príkazca je oprávnený uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá vznikla poškodením, zničením, čiastočnou alebo úplnou stratou prepravovanej Zásielky, kde sa poškodením rozumie zmena stavu, akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti zloženia vecí, tvoriacich Zásielku, ktorú nie je možné odstrániť opravou alebo taká zmena stavu, ktorú síce nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu je však vec použiteľná k pôvodnému účelu.

Zničením sa rozumie zmena stavu vecí, tvoriacich Zásielku, ktorú nie je možné odstrániť opravou a vec sa nedá ďalej použiť k pôvodnému účelu.

V prípade poškodenia tovaru primerané náklady na opravu, ktoré sú nutné pre uvedenie Zásielky do pôvodného stavu vrátane rozloženia a zloženia. Od týchto nákladov sa odpočíta cena speňažiteľných a využiteľných zvyškov nahradzovaných vecí.

Pokiaľ sa poškodení tovar neopraví a je použiteľná k pôvodnému účelu aj s poškodením, potom má Príkazca nárok na náhradu škody vo výške rozdielu ceny Zásielky pred poškodením a po vzniku škody. Hodnotou poškodeneho tovaru je čiastka stanovená odborným posudkom, prípadne čistý výťažok z predaja poškodeného tovaru, pokiaľ Zasielateľ s predajom súhlasí.

V prípade zničenia alebo straty Zásielky skutočnú hodnotu Zásielky v dobe prevzatia k preprave, prípadne jej časti pokiaľ sa stratí alebo zničí len jej časť.

Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u Zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu balíka musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou Zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Zasielateľa.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu Zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí Príjemcom zjavná, je Príkazca, príp. v jehomene Príjemca Zásielky povinný oznámiť Zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Zásielky.

Príkazca je povinný umožniť Prepravcovi , aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je Príkazca povinný zaistiť, aby sa so Zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal Zásielky, v ktorom bola zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu Zasielateľa likvidovaná, alebo prepravovaná na iné miesto.

Pri poškodených Zásielkach je Príkazca, Príjemca i Odosielateľ povinný umožniť obhliadku Zásielky zástupcovi poisťovne Zasielateľa.

Reklamáciu uplatňuje u Zasielateľa oprávnená osoba, pričom reklamáciu môže uplatniť iba jedna z oprávnených osôb. Zápis o škode nie je uplatnením reklamácie. Oprávnenou osobou je Príkazca alebo objednávateľ prepravy.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená Zasielateľovi bez zbytočného odkladu potom, čo Príkazca zistil, že došlo k poškodeniu, zničeniu, úplnej či čiastočnej strate Zásielky, najneskôr však do 6 mesiacov od prevzatia Zásielky na prepravu.

Písomná reklamácia musí obsahovať:

  1. označenie alebo popis vady Zásielky, číslo Zásielky podľa identifikačného štítku,
  2. dátum, kedy bola Zásielka odovzdaná na prepravu,
  3. údaje o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje (obchodná firma, príp. meno a priezvisko, IČO, DIČ, bankové spojenie a v prípade právnickej osoby podpis oprávneného zástupcu),
  4. doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná faktúra a pod.),
  5. doklad preukazujúci obstaranie veci a jeho obstarávaciu cenu, príp. výrobné náklady,
  6. ak to vyžadujú okolnosti prípadu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia, prípadne posudok servisu, ktorý vykonal opravu,
  7. fotodokumentáciu pri Zásielkach s čiastočnou stratou alebo poškodením

Zasielateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nedodala oprávnená osoba všetky podklady uvedené v bodoch 2.9 tohto poriadku. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné podklady od orgánov činných v trestnom konaní, poisťovne alebo iného orgánu či inštitúcie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov Zasielateľovi.

Príkazca nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody proti nároku Zasielateľa na zaplatenie ceny zasielateľských služieb, s čím obidve strany výslovne súhlasia.

V prípade súhlasu Zasielateľa s nárokom na náhradu škody a úhradu celej hodnoty poškodenej Zásielky, je Príkazca povinný odovzdať poškodenú Zásielku, ktorá bola predmetom reklamácie, Zasielateľovi do 3 pracovných dní od oznámenia súhlasu s nárokom.

V prípade ak existuje podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, sú Príkazca aj Zasielateľ povinní spolupracovať a bezodkladne odovzdávať všetky potrebné informácie, slúžiace k rýchlemu zadržaniu páchateľa.

Kladne nemožno vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu Zásielky alebo jej poškodenie, ak oprávnenou osobou nie je preukázané poškodenie obalu Zásielky zápisom o škode.

Všetky práva, vzniknuté zo škody na prepravovaných Zásielkach voči Zasielateľovi, sa po uplynutí jedného roku považujú za premlčané.

Zodpovednosť Zasielateľa za škodu na Zásielke je upravená Obchodným zákonníkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami Prepravcu

Zasielateľ zodpovedá za škodu na Zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania Príjemcovi. Zasielateľ však nezodpovedá za celkovú škodu, ktorá vznikne v dôsledku zničenia, poškodenia alebo straty Zásielky, ale zodpovedá len za škodu spočívajúcu v znehodnotení (čiastočnom alebo úplnom) Zásielky. Nenesie teda zodpovednosť za ďalšie škody a nezodpovedá najmä za škody spočívajúce v ušlom zisku.

Pokiaľ poruší Príkazca povinnosti stanovené článkom 2 tohto Reklamačného poriadku, má sa za to, že škoda na Zásielke, za ktorú zodpovedá Zasielateľ nevznikla.

Záverečne ustanovenia

Tieto prepravné podmienky dopľňaju aj prepravné podmienky spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., ktoré nájdete na stránke www.dpd.com/sk

Tieto dve spoločnosti sú zmluvnými partnermi pri poskytovaní prepravných služieb, ktoré sú uvedené na stránke www.preprava-express.sk

 

© 2015 Kamjox, s.r.o. / Express preprava zásielok / Všetky práva vyhradené / Obchodné a prepravné podmienky

webdesign Webdesign, tvorba web stránok